DLA KANDYDATÓW

Jeśli jesteś zainteresowany wstąpieniem do naszego zgromadzenia, skontaktuj się z duszpasterzem powołań ks. Janem Prackim CM – tu znajdziesz KONTAKT.

Po rozmowie z księdzem przyjdzie czas na przywiezienie dokumentów. Wtedy zabierz ze sobą:

  • Własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie do Seminarium Internum Zgromadzenia Księży Misjonarzy z podaniem motywów swej decyzji, adresowane do Księdza Wizytatora Zgromadzenia;
  • Życiorys własnoręcznie napisany i podpisany z umieszczoną datą. W życiorysie należy umieścić datę i miejsce urodzenia oraz napisać o rodzicach i rodzeństwie. Następnie należy szczegółowo przedstawić drogę życia chrześcijańskiego, podać nazwę parafii, do której kandydat należy oraz opisać, jak wyglądało zaangażowanie kandydata na rzecz wspólnoty parafialnej. Należy także podać informacje o swoim wykształceniu oraz o zainteresowaniach i podejmowanych dodatkowych zajęciach;
  • Świadectwa chrztu świętego i bierzmowania wystawione w ostatnich trzech miesiącach;
  • Świadectwo dojrzałości (lub świadectwo ukończenia szkoły dla kandydatów na braci);
  • Świadectwo ukończenia nauki religii;
  • Orzeczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów i pracy w zgromadzeniu;
  • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  • Opinia księdza proboszcza własnej parafii;
  • Dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm.

Nie zapomnij wziąć ze sobą także dowodu osobistego.