KANDYDACI

SEZON 2023/24

Po rozmowie z księdzem przyjdzie czas na przywiezienie dokumentów.

Wtedy zabierz ze sobą:

    • własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie do Seminarium Internum Zgromadzenia Księży Misjonarzy z podaniem motywów swej decyzji, adresowane do Księdza Wizytatora Zgromadzenia (ks. Paweł Holc CM)

    • własnoręcznie napisany i podpisany z umieszczoną datą twój życiorys. W życiorysie należy umieścić datę i miejsce urodzenia oraz napisać o rodzicach i rodzeństwie. Następnie należy szczegółowo przedstawić drogę życia chrześcijańskiego, podać nazwę parafii, do której kandydat należy oraz opisać, jak wyglądało zaangażowanie kandydata na rzecz wspólnoty parafialnej. Należy także podać informacje o swoim wykształceniu oraz o zainteresowaniach i podejmowanych dodatkowych zajęciach

    • świadectwa chrztu świętego i bierzmowania wystawione w ostatnich trzech miesiącach

    • świadectwo dojrzałości (lub świadectwo ukończenia szkoły dla kandydatów na braci)

    • świadectwo ukończenia katechizacji

    • orzeczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów i pracy w zgromadzeniu,

    • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

    • opinia księdza proboszcza własnej parafii,

    • opinia katechety

    • dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm

    • dowód osobisty (do wglądu)